Zasady i Warunki

Generał

 1. The Site is operated by ProgressPlay Ltd (the "Company"), with registered address at Soho Office, 3A, Punchbowl Centre, Elia Zammit Street, St. Julians, STJ3154, Malta. The Company operates online games in accordance with Malta Gaming Authority, Licence Number MGA/B2C/231/2012 wydany 16 kwietnia 2013 r and is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 39335. Gambling can be addictive. Play responsibly.
 2. Niniejsze warunki („Warunki”) regulują korzystanie przez Ciebie („Ty”, „Twój” lub „Gracz”) z usług gier online i mobilnych oferowanych przez Firmę. Niniejsze Warunki powinny zostać dokładnie przeczytane przez Ciebie w całości przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a Firmą.
 3. Niniejsze Warunki obejmują naszą politykę prywatności i Zasady zakładów, wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin. Potwierdzasz również, że akceptujesz i zgadzasz się z naszą polityką prywatności i zasadami zakładów (możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem klikając tutaj i zapoznaj się z naszymi zasadami zakładów do dnia klikając tutaj.)

B. Definicje

 1. W niniejszym Regulaminie następujące słowa i wyrażenia (o ile z kontekstu nie wynika inaczej) mają znaczenie określone obok nich:
  • £ - oznacza walutę, w której zarejestrowałeś swoje konto.
  • „Konto” oznacza osobiste konto otwarte przez osobę fizyczną wyłącznie dla takiej osoby, aby umożliwić tej osobie granie w Gry w Witrynie.
  • „Zakład” oznacza zakład postawiony przez Ciebie na Wydarzenie.
  • „Gry” oznaczają dowolne gry udostępnione w Witrynie, w tym Wydarzenia.
  • „Zdarzenie” oznacza każde zdarzenie, w przypadku którego Zakład jest dostępny w Witrynie.
  • „Terytoria objęte ograniczeniami” oznaczają następujące kraje: Australię, Belgię, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Danię, Francję, Grecję, Węgry, Izrael, Włochy, Litwę, Luksemburg, Portugalię, Rumunię, Serbię, Słowenię, Hiszpania, Turcja i Stany Zjednoczone Ameryki oraz dodatkowe jurysdykcje zablokowane przez Firmę według własnego uznania. Lista ta może być okresowo zmieniana przez Firmę według własnego uznania.
  • „Usługi” oznaczają Gry Firmy oraz wszelkie inne usługi i działania oferowane w Witrynie.
  • „Reklamacja” oznacza wyraz niezadowolenia w związku ze świadczonymi Usługami, o których mowa w rozdziale O poniżej.
  • „Spór” oznacza Skargę, która nie została rozwiązana przez Firmę zgodnie z niniejszymi Warunkami w ciągu początkowego okresu 8 tygodni określonego w rozdziale O poniżej.
  • „Witryna” oznacza każdą witrynę internetową i / lub witrynę mobilną i / lub aplikację mobilną należącą do Spółki, obsługiwaną lub hostowaną przez Firmę.
  • „My”, „nas” lub „nas” oznacza Firmę i / lub wszelkie spółki zależne, podmioty stowarzyszone, pracowników, dyrektorów, członków kierownictwa, agentów, dostawców, konsultantów i wykonawców.

C. Podporządkowanie się Warunkom i ich wiążącej mocy

 1. Korzystając z Witryny, rejestrując się w Witrynie lub uczestnicząc w jednej z Usług, zgadzasz się na przestrzeganie Warunków i postępowanie zgodnie z Warunkami, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane bez żadnych zastrzeżeń.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, według własnego uznania. Zostaniesz powiadomiony o wszelkich zmianach w Regulaminie przed wejściem zmian w życie. Każdy Zakład postawiony przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu będzie podlegał Warunkom obowiązującym w momencie zawierania Zakładu. Jeśli nie chcesz być związany taką poprawką, musisz zaprzestać korzystania z Witryny i Usług. W przypadku chęci zaprzestania korzystania z Witryny i usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Regulaminie, możesz wypłacić wszystkie dostępne środki i zamknąć swoje konto zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 3. Niniejsze Warunki zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między stronami w odniesieniu do ich przedmiotu i stanowią całość i całość umowy między Tobą a Firmą. Potwierdzasz, że wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, nie polegałeś na żadnym oświadczeniu, z wyjątkiem wyraźnego oświadczenia złożonego przez Firmę w niniejszych Warunkach.

D. Kto jest uprawniony do udziału

 1. Możesz korzystać z Usług tylko wtedy, gdy spełniasz wszystkie poniższe warunki:
  • Masz co najmniej osiemnaście (18) lat lub jesteś pełnoletni zgodnie z prawem kraju, w którym mieszkasz (w zależności od tego, który z tych okresów jest wyższy); w związku z tym Firma pragnie zwrócić uwagę na fakt, że hazard nieletnich jest przestępstwem;
  • Jesteś właścicielem ważnej metody płatności (lub jesteś upoważniony do korzystania z ważnej metody płatności przez właściciela tej ważnej metody płatności);
  • Korzystanie z Usług nie narusza żadnych przepisów prawa ani regulacji. W tym kontekście zgadzasz się, że jeśli mieszkasz lub jesteś obecny w jakiejkolwiek jurysdykcji, która zabrania korzystania z usług oferowanych w Witrynie (w tym między innymi z dowolnych Terytoriów Ograniczonych), nie będziesz uczestniczyć w zabronionej działalności.
  • Nie jesteś graczem ani w inny sposób nie masz żadnych powiązań lub możesz mieć jakikolwiek wpływ na Wydarzenie i / lub jakikolwiek wynik Zakładu;
  • Użytkownik nie wykluczył się wcześniej z innego konta w sieci Firmy, w tym między innymi; zobacz listę witryn objętych licencją Komisji ds. Hazardu tutaj oraz listę witryn należących do Malta Gaming Authority tutaj; i
  • Nie jesteś zarejestrowany w krajowym systemie samowykluczenia związanego z hazardem online w Wielkiej Brytanii, powszechnie znanym jako Gamstop.
 2. Usługi są przeznaczone wyłącznie dla Graczy, którym prawo żadnej właściwej jurysdykcji nie zabrania hazardu w Internecie i / lub na urządzeniach mobilnych. Firma nie zamierza umożliwić Ci naruszenia obowiązującego prawa. Oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się zapewnić, że Twoje korzystanie z Witryny i / lub Usług będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, ustawami i regulacjami. Oferowanie lub dostępność Usług nie będzie traktowane ani interpretowane jako oferta lub zaproszenie nas do korzystania z Usług, jeśli przebywasz w miejscu, w którym takie korzystanie jest obecnie zabronione przez prawo (w tym w szczególności na Terytoriach Ograniczonych), lub gdy Firma, według własnego uznania, zdecyduje się nie oferować Usług. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy korzystanie z Witryny i / lub Usług jest zgodne z prawem w miejscu, w którym mieszkasz i / lub korzystasz z Witryny i / lub Usług. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących legalności Usług i / lub Witryny i / lub udziału jakiejkolwiek osoby w Usługach za pośrednictwem tej Witryny i nie odpowiadamy za jakiekolwiek nielegalne korzystanie z Witryny przez Ty. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że przestrzegasz wszelkich praw mających zastosowanie do Ciebie przed zarejestrowaniem się lub wzięciem udziału w którejkolwiek z Usług za pośrednictwem tej Witryny. W sprawie legalności korzystania z Witryny i / lub Usług należy skonsultować się z radcą prawnym w odpowiedniej jurysdykcji.
 3. Pracownicy, dyrektorzy i kierownicy Spółki, a także członkowie ich rodzin, podmiotów stowarzyszonych lub zależnych, a także wszystkie inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z systemami komputerowymi lub systemem bezpieczeństwa, z których korzysta Spółka, a także wszelkie zaangażowane osoby w prowadzeniu tej Witryny i jej tworzeniu, w tym między innymi agencjami reklamowymi, promocyjnymi i realizacyjnymi, ubezpieczycielami i doradcami prawnymi, webmasterami i dostawcami sieciowymi oraz ich członkami rodzin, nie są uprawnieni do korzystania z jakichkolwiek Usług. W trosce o porządek wyjaśnia się, że żadna osoba, która nie jest uprawniona do udziału w wyżej wymienionym zakresie - jak również każda inna osoba zastępująca taką wykluczoną osobę - nie jest również uprawniona do żadnej z nagród przyznanych lub wskazanych w Witrynie, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta (w tym zamrożenia wszystkich środków zdeponowanych na Koncie) oraz unieważnienia wszystkich bonusów, wygranych i wygranych bonusowych na Koncie.

E. Rejestracja konta

 1. Osoby zainteresowane udziałem w Usługach są zobowiązane do rejestracji i założenia Konta w Serwisie.
 2. Firma dokona przeglądu szczegółów, informacji i dokumentacji dostarczonej przez Ciebie w ramach naszego procesu „Poznaj swojego klienta”. Firma przeprowadzi dodatkowy proces „poznaj swojego klienta” w każdych szczególnych okolicznościach, w tym między innymi w przypadku wysokiego wyniku oszustwa, dostarczonych podejrzanych szczegółów, dużej liczby depozytów, różnych adresów IP używanych do uzyskania dostępu do konta, nieprawidłowej aktywności w grach i jurysdykcja.
 3. Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za zachowanie w poufności swoich danych identyfikacyjnych i nieprzekazywanie ich innym. Pełna odpowiedzialność za nieuprawnione użycie Twoich Danych Identyfikacyjnych spoczywa wyłącznie na Tobie i tylko Ty ponosisz wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieuprawnionego użycia Twoich Danych Identyfikacyjnych. Jeśli zgubisz, zapomnisz lub zgubisz swoje dane identyfikacyjne z innego powodu niż błąd Firmy, Firma nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty związane z takim zdarzeniem.
 4. Możesz mieć tylko jedno Konto w tej Witrynie. Jeśli otworzysz więcej niż jedno konto, Firma może zablokować lub zamknąć dowolne lub wszystkie Twoje konta według własnego wyłącznego uznania; w takim przypadku Firma może unieważnić bonusy, wygrane i wygrane w postaci bonusów na Kontach, a także zwrócić wszystkie środki zdeponowane na Kontach.
 5. Firma może według własnego uznania i bez konieczności podawania uzasadnienia odmówić otwarcia Konta lub zamknąć istniejące Konto. Jednak wszystkie już podjęte zobowiązania umowne będą honorowane.
 6. Niniejszym oświadczasz, że rejestracja Twojego konta jest dokonywana osobiście przez Ciebie, a nie przez jakąkolwiek stronę trzecią.
 7. Otwierając Konto, niniejszym oświadczasz, gwarantujesz, potwierdzasz i zobowiązujesz się, że (a) dane, które podajesz podczas procesu rejestracji są prawdziwe i poprawne oraz że zaktualizujesz je natychmiast po każdej ich zmianie, (b) Twoje Konto jest wyłącznie do użytku osobistego i nie będą wykorzystywane przez osoby trzecie, (c) wszelkie środki, które zdeponujesz na Koncie, mogą i będą używane przez Ciebie wyłącznie do grania w Gry i / lub korzystania z Usług, (d) Firma jest nie jest instytucją finansową i żadne środki na Twoim Koncie nie będą gromadzić żadnych różnic w powiązaniach i / lub odsetek, (e) jesteś zdrowy na umyśle i jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje własne działania, (f) Twoim obowiązkiem jest przeczytanie i rozumiesz zasady i procedury gier oraz że w pełni rozumiesz te zasady i procedury, (g) rozumiesz, że korzystanie z gier niesie ze sobą ryzyko utraty środków postawionych w grach, (h) będziesz współpracować ze Spółką i podaj wszystkie wymagane pełną, kompletną i zgodną z prawdą dokumentację, (i) zweryfikowałeś i ustaliłeś, że korzystanie przez Ciebie z Usług nie narusza żadnych praw ani przepisów jakiejkolwiek jurysdykcji, która Cię dotyczy, (j) Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rejestrowanie, i rozliczanie się z jakimkolwiek odpowiednim organem rządowym, podatkowym lub innym w odniesieniu do wszelkich podatków lub innych opłat, które mogą być należne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny (w tym między innymi z wypłatą wygranych), (k) Będziesz korzystać z Usług w w dobrej wierze wobec Spółki i innych osób korzystających z Usług, (l) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje straty wynikające z obstawiania zakładów na Stronie i grania w Gry, (m) Firma może według własnego uznania zdecydować, czy otworzyć utrzymywać i / lub zamykać Konto (pod warunkiem, że przestrzegane są istniejące zobowiązania umowne), a także zawieszać Konto (w tym zamrożenie wszystkich środków zdeponowanych na koncie) i unieważnić wszystkie bonusy, wygrane i wygrane bonusowe na koncie - gdzie złamał jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków, (n) ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych swojego Konta (w tym nazwy użytkownika i hasła wymaganych do wejścia na Konto) oraz za wszelkie działania i transakcje podjęte w związku z Twoim kontem przez każdego, kto wejdzie na Twoje konto podczas korzystania z Twoich danych, a wszystkie takie działania i transakcje będą uważane za działania i transakcje podjęte przez Ciebie, (o) niezwłocznie poinformujesz Firmę o każdym podejrzeniu nieuprawnionego użycia Twojego konta, ( p) Nie będziesz dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych i / lub odmawiać lub cofać żadnej płatności dokonanej przez Ciebie w związku z Usługami, a Ty zwrócisz nam wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku takiego działania, a w każdym przypadku Niezwłocznie spłacisz wszelkie swoje długi wobec nas oraz (q) zwolnisz nas z odpowiedzialności i zwolnisz nas od wszelkich bezpośrednich i pośrednich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat, kosztów i wydatków, w tym opłat prawnych, wynikających z naruszenia niniejszych Warunków lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i wszelkich innych zobowiązań wynikających z korzystania przez Ciebie z Witryny lub nieuprawnionego korzystania z Witryny przez jakąkolwiek osobę trzecią.
 8. Ponadto oświadczasz, gwarantujesz, potwierdzasz i zobowiązujesz się, że (a) nie będziesz używać swojego konta i nie zezwalasz żadnej osobie trzeciej na korzystanie z Twojego konta do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, (b) w przypadku, gdy podejmiesz jakiekolwiek działania niezgodne z prawem. będzie uprawniony do ujawnienia wszelkich Twoich danych i informacji odpowiednim władzom oraz do zawieszenia Twojego Konta (w tym do zamrożenia wszystkich środków zdeponowanych na Twoim Koncie) i unieważnienia wszystkich bonusów, wygranych i wygranych bonusowych na Twoim Koncie, (c) wszystkie pieniądze, które Depozyt na swoje konto nie jest skażony żadną niezgodnością z prawem, aw szczególności nie pochodzi z żadnej nielegalnej działalności ani źródła; (d) Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania i szkody poniesione w wyniku nielegalnego działania wykonanego przez Ciebie, a Ty zwolnisz nas z odpowiedzialności za wszelkie takie straty, szkody i zobowiązania, (e) nie masz Konta w przeszłość, która została rozwiązana lub zawieszona przez Firmę, (f) środki płatności (np. karta kredytowa (niedostępna w Wielkiej Brytanii) i karta debetowa, e-portfel itp.) informacje, które przekazałeś firmie w związku z Twoim kontem są środków płatniczych należących do Ciebie i w Twoim imieniu (lub że właściciel środków płatniczych udzielił Ci wszelkiej wymaganej zgody na korzystanie z tych środków płatności w celu złożenia zakładu za pośrednictwem Witryny, a Ty działasz w ramach tego zgoda) i nie została skradziona ani zgłoszona jako zgubiona, (g) nie jesteśmy zobowiązani w żadnej formie ani w żaden sposób do potwierdzenia zgody udzielonej Tobie przez właściciela środków płatniczych, z których korzystasz, oraz (h) nie jesteś i Nie poinformowałeś Firmy, że jesteś uzależniony od hazardu, (i) Ty nie zostałeś wcześniej samowykluczony z innego konta w sieci Spółki, (j) nie jesteś zarejestrowany w krajowym systemie samowykluczenia związanego z hazardem online w Wielkiej Brytanii, powszechnie znanym jako Gamstop.
 9. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Komisję ds. Hazardu (klienci w Wielkiej Brytanii), Twoje konto musi zostać zweryfikowane pod względem tożsamości i wieku, zanim będziesz mógł (i) zdeponować środki, (ii) uprawiać hazard (używając własnych środków, środków bonusowych lub używając dowolne darmowe spiny i darmowe zakłady) lub (iii) dostęp do darmowych gier. Możesz zostać poproszony o pokazanie nam jednego lub więcej z następujących dokumentów (lub dodatkowych dokumentów niewymienionych poniżej) w celu zweryfikowania Twojego imienia i nazwiska, adresu i daty urodzenia:
  • Dowód tożsamości: ważny dokument ze zdjęciem jest wymagany do przetworzenia Twojej pierwszej wpłaty. Dowód tożsamości może być kopią ważnego paszportu, prawa jazdy lub dowodu osobistego. Twoje imię i nazwisko, zdjęcie i podpis muszą znajdować się na przesłanej do nas kopii. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o podpisanie i opieczętowanie dokumentów przez wykwalifikowanego notariusza lub radcę prawnego jako dowód legalności.
  • Potwierdzenie adresu: może mieć formę aktualnego rachunku za media lub wyciągu z karty debetowej, na którym widnieje Twoje imię i nazwisko oraz adres podany na Twoim koncie.
 10. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Malta Gaming Authority, jeśli zdeponowałeś pieniądze za pomocą jakiejkolwiek metody płatności innej niż karta kredytowa lub e-portfel, a weryfikacja wieku nie została pomyślnie zakończona w stosunku do Ciebie, to (i) Twoje konto może zostać zamrożone, a (ii) dalsze uprawianie hazardu za pośrednictwem Twojego konta nie będzie dozwolone do czasu pomyślnego zakończenia weryfikacji wieku. Ponadto Firma zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie potwierdzenia wieku, a jeśli nie zostanie przedstawiony wystarczający dowód wieku, powyższe konsekwencje będą miały zastosowanie mutatis mutandis. W przypadku stwierdzenia, że masz mniej niż 18 lat lub pełnoletność określoną przez prawo kraju, w którym mieszkasz (w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa), Firma zamknie Twoje konto i zwróci Ci wszystkie środki zdeponowane, ale bonusy, wygrane i wygrane bonusowe nie zostaną wypłacone i zostaną unieważnione.
 11. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów, takich jak uwierzytelnione kopie dowodu tożsamości i adresu lub innej dokumentacji potwierdzającej źródło funduszy lub bogactwa, niezależnie od tego, czy taki dowód został wcześniej dostarczony Firmie.

F. Nielegalne działania

 1. Bez odstępstwa od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków, jeśli Firma stwierdzi, że angażujesz się lub brałeś udział w nielegalnych działaniach i / lub nieregularnych wzorach gry, lub próbowałeś to zrobić, wówczas Firma ma prawo zamknąć Twoje Konto, wstrzymywanie, przejmowanie i konfiskowanie wszystkich środków na Twoim Koncie (w tym między innymi wszelkie depozyty i wygrane na Twoim Koncie). Ponadto Spółka może wykonywać te prawa w odniesieniu do wszelkich innych Twoich rachunków w sieci Spółki. Firma ma również prawo do informowania i dostarczania dokumentacji informacyjnej o Tobie i Twoich działaniach odpowiednim organom i organom regulacyjnym, instytucjom finansowym, bankom, firmom obsługującym karty kredytowe i
 2. „Działania nielegalne” oznaczają nielegalne, niezgodne z prawem, oszukańcze lub inne niewłaściwe działania - w tym między innymi:
  • zmowa między graczami;
  • korzystanie z urządzeń i oprogramowania, takiego jak roboty i / lub sztuczna inteligencja;
  • sprzedaż, transfer i / lub nabywanie Kont od innych Graczy;
  • transfer środków między Kontami Graczy;
  • ustawianie meczów lub inny wpływ na Zdarzenie i / lub wynik jakiegokolwiek Zakładu wbrew obowiązującym przepisom i / lub zasadom odpowiednich Wydarzeń, a także włamanie do Witryny lub próba zrobienia tego samego;
  • celowe odłączanie się od gry podczas grania w Witrynie;
  • włamywanie się, uzyskiwanie dostępu lub próba włamania i / lub omijanie i / lub próba ominięcia systemów Firmy, w tym między innymi poprzez zmianę jakichkolwiek danych rejestracyjnych lub niepodanie i / lub podanie wprowadzających w błąd, niedokładnych lub niekompletne dane osobowe i / lub dane dotyczące płatności lub informacje weryfikacyjne przekazane Firmie i / lub korzystanie z wirtualnego połączenia z siecią prywatną;
  • gdy źródło funduszy, z których korzystasz, jest nielegalne i / lub w przypadku, gdy mógłeś zaangażować się lub może być zaangażowany w jakąkolwiek działalność związaną z praniem pieniędzy, w tym z wykorzystaniem dochodów z przestępstwa;
  • nadużycia w celu uzyskania przewagi ze szkodą dla innych Graczy i / lub Nas;
  • niedostarczenie Spółce wszystkich żądanych dokumentów weryfikacyjnych;
  • Dostarczenie niedokładnych i / lub nieważnych dokumentów;
  • gdy Firma ma uzasadnione podejrzenie, że nieuczciwie wykorzystujesz bonusy Firmy w celu zminimalizowania strat lub wykonałeś jakąkolwiek inną czynność w złej wierze w związku z promocją bonusową oferowaną na którejkolwiek z Witryn należących do i / lub obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo; lub
  • Podstępne wykorzystywanie naszych bonusów, które obejmują między innymi: (i) otwieranie wielu nierozróżnialnych kont w celu kilkukrotnego uzyskania bonusu w dowolnej Witrynie, dokonywanie wpłat wyłącznie podczas działań promocyjnych lub otwieranie wielu kont w sieci, (ii) granie wielokrotnie tylko w przypadku darmowych gier lub (iii) w przypadku powtarzających się wzorców wpłat / wypłat / ponownego wpłaty wyłącznie w celu uzyskania bonusu związanego z depozytem.
 3. „Nieregularne schematy gry” obejmują między innymi następujące czynności:
  • zakłady równe, zerowe lub z niską marżą lub zakłady hedgingowe,
  • stawianie pojedynczych lub wielokrotnych zakładów o wartości co najmniej pięćdziesięciu procent Bonusu na dowolną pojedynczą grę, indywidualne rozdanie, pojedynczy zakład lub rundę;
  • budowanie równowagi i znacząco zmieniające się schematy zabawy; na przykład wielkość zakładu lub zakładu, rodzaje gier i struktury zakładów lub zakładów itp. w celu spełnienia wymagań dotyczących obrotu;
  • stawianie dużych zakładów lub zakładów, które skutkują znacznym zyskiem, po którym następuje spadek wielkości zakładu lub zakładu równy lub wyższy niż 65% poprzedniego średniego zakładu lub wielkości zakładu;
  • rezerwowanie środków na prawdziwe pieniądze w każdej nieukończonej rundzie gry w celu wykorzystania środków bonusowych przed zakończeniem gry na prawdziwe pieniądze;
  • dokonywanie dużych zakładów lub zakładów, a następnie znaczne zmniejszenie zakładów lub zakładów w celu spełnienia wymagań dotyczących obrotu;
  • przejście z gry o niskiej wadze do gry o dużej wadze po dużej wygranej w celu spełnienia Wymagania;
  • w ruletce, w następujących przypadkach: (a) pokrycie 24 lub więcej z 37 dostępnych numerów; (b) zakłady na czerwone i czarne; c) zakłady na kursy i rachunki parzyste; d) zakłady 1 - 18 lub 19 - 36 (włącznie); (e) zakłady na wszystkie trzy kolumny układu stołu; (f) zakłady na wszystkie trzy tuziny;
  • w bakarata, obstawianie zarówno bankiera, jak i gracza w tym samym puczu;
  • korzystanie z ofert bonusowych w ramach grupy klientów lub konsorcjum;
  • gdy Konto lub grupa Kont działa systematycznie w celu uzyskania przewagi ze szkodą dla innego Gracza lub popełnienia oszustwa w stosunku do innych Graczy lub Nas - na przykład poprzez zastosowanie określonych technik oszukiwania innych Graczy lub granie jako grupa ;
  • obstawianie gier w trybie funkcji bonusowych z bonusowymi pieniędzmi w celu zwiększenia wartości, utraty bonusu, a następnie natychmiastowej spłaty nagromadzonej wartości za pomocą dodatkowego depozytu;
  • Martyngał strategie obstawiania;
  • Obstawianie całości lub znacznej części Twojej prawdziwej kwoty na zakłady z niskimi kursami podczas stawiania zakładów w kasynie i / lub Zakładów z wysokimi kursami przy użyciu kwoty bonusu); i / lub
  • Obstawienie więcej niż 25% początkowego depozytu jako jeden zakład lub zakład.

G. Obsługa konta

 1. Deponowanie pieniędzy na Twoim Koncie z nieuczciwych środków jest niezgodne z prawem, a Ty nie będziesz ich dokonywać. Bez odstępstwa od powyższego, Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Firma będzie sprawdzać wszystkie transakcje, aby zapobiec praniu pieniędzy, i zgłosi wszelkie podejrzane transakcje odpowiednim organom.
 2. Do wpłacania pieniędzy w Firmie dostępne są następujące metody wpłaty: Credit (niedostępny w Wielkiej Brytanii) i Debit Card, Wire Transfer, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz i Fast BankTransfer. Dostępność każdej metody płatności zależy od kraju rejestracji i wybranej waluty. Twoje konto zostanie zasilone depozytem dopiero po potwierdzeniu wpłaty przez Firmę i odpowiedniej metody płatności; do czasu otrzymania takiego potwierdzenia Twoje Konto nie będzie uwzględniać takiej wpłaty na saldzie Konta. Spółka nie udziela kredytów, nie uczestniczy, nie organizuje, nie zezwala ani świadomie nie ułatwia udzielania kredytu. Wpłaty dokonane za pośrednictwem PayviaPhone mają opłatę manipulacyjną 15%, która zostanie odjęta od kwoty wpłaty.
 3. Aby uniknąć wątpliwości, jeśli Twoje konto jest regulowane przez Komisję ds. Hazardu, nie możesz używać kart kredytowych do dokonywania wpłat na swoje konto w jakikolwiek sposób, w tym za pomocą jakiejkolwiek karty kredytowej zarejestrowanej w e-portfelu lub usłudze płatności online.
 4. Zwracamy uwagę na fakt, że Spółka nakłada określone limity depozytów według własnego uznania i podlega różnym przeglądom i weryfikacjom przeprowadzanym przez Firmę. Mogą się one zmieniać w czasie i zgodnie z różnymi cechami każdego klienta i depozytu; na przykład Paysafecard - od 10 £ do 700 £ za kaucję na Stronę.
 5. Firma jest zobowiązana na mocy licencji wydanej przez Gambling Commission do poinformowania każdej osoby, której konto jest regulowane przez Gambling Commission (klienci w Wielkiej Brytanii), o tym, co dzieje się z funduszami, które Firma posiada na koncie dla takiej osoby oraz w jakim zakresie fundusze są chronione na wypadek niewypłacalności. Spółka będzie przechowywać środki takich klientów na oddzielnym rachunku bankowym, tak aby były oddzielone od rachunków własnych Spółki, zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi Spółki. Środki te nie są chronione na wypadek niewypłacalności. Spełnia to wymagania Komisji Hazardowej dotyczące segregacji funduszy klientów na poziomie: niezabezpieczona segregacja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij tutaj - Ochrona środków klientów.
 6. Twoim obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie Spółki o zgubionej lub skradzionej metodzie płatności lub o jakiejkolwiek zmianie metody płatności; wszelkie straty i szkody powstałe w wyniku nieprzekazania przez Ciebie takiego natychmiastowego powiadomienia będą ponoszone wyłącznie przez Ciebie i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek takie straty i szkody.
 7. Nie możesz przesyłać środków ze swojego Konta innym Graczom ani otrzymywać pieniędzy od innych Graczy znajdujących się na Twoim Koncie, ani sprzedawać, przesyłać i / lub nabywać Kont od innych Graczy.
 8. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Malta Gaming Authority, zostanie uznane za nieaktywne, jeśli nie zalogujesz się na swoje konto przez okres 12 (dwunastu) miesięcy. Każde nieaktywne konto zostanie obciążone opłatą administracyjną w wysokości 5 (pięciu) euro miesięcznie, pod warunkiem, że Firma powiadomi Cię 30 (trzydzieści) dni przed tym, jak Twoje konto stanie się nieaktywne, że takie opłaty zostaną poniesione; maksymalna kwota w ten sposób poniesionych opłat będzie stanowić saldo Twojego konta. Jeśli nie logowałeś się na swoje konto przez okres 30 (trzydziestu) miesięcy, Twoje konto zostanie uznane za nieaktywne, w którym to przypadku Firma dokona przelewu salda Twojego konta (po potrąceniu opłat, o których mowa w tej sekcji ) do Ciebie lub, jeśli nie możesz znaleźć się w zadowalającej lokalizacji - do Malta Gaming Authority.
 9. W każdym przypadku, gdy Twoje konto stanie się kontem nieaktywnym lub nieaktywnym zgodnie z sekcją G.8 (co nie ma zastosowania, jeśli Twoje konto jest regulowane przez Komisję ds. Hazardu), zostanie zablokowane lub zamknięte, bez odstępstwa od Prawo Firmy do zajęcia i przepadku wszelkich środków znajdujących się na Twoim Koncie, możesz skontaktować się z Firmą pod adresem customersupport@instantgamesupport.com i prześlij prośbę o ponowne otwarcie konta i / lub zwrot salda konta. W celu uniknięcia wątpliwości, Firma nie ma obowiązku zaakceptować Twojej prośby, a taka prośba zostanie rozpatrzona zgodnie z odpowiednimi faktami i okolicznościami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Niniejszym wyjaśnia się, że sekcje G.8 i G.9 niniejszego rozdziału VI nie mają zastosowania do konta, które jest regulowane przez Komisję ds. Hazardu (klienci w Wielkiej Brytanii); żadne takie Konto nie stanie się nieaktywne ani nieaktywne.
 11. Możesz poprosić o zamknięcie swojego konta w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail do działu obsługi klienta Spółki pod adresem customersupport@instantgamesupport.comi skontaktuje się z Tobą odpowiednio dział obsługi klienta w celu ułatwienia takiego żądania.
 12. Domyślna prezentacja historii użytkownika firmy zawiera tylko część historii gry; jeśli chcesz otrzymywać całą historię swoich gier, skontaktuj się z obsługą klienta firmy pod adresem customersupport@instantgamesupport.com,
 13. Po postawieniu zakładu nie można go zmienić ani anulować.
 14. Zakład postawiony po rozpoczęciu Wydarzenia (z wyjątkiem zakładów w grze) i / lub Zakład postawiony po poznaniu wyniku Zakładu, są nieważne i nie uprawniają do otrzymania jakichkolwiek wygranych z takiego Zakładu; w takim przypadku suma zakładu zostanie Ci zwrócona.
 15. Firma może oferować funkcję wypłaty w niektórych Zakładach na niektóre Wydarzenia, według własnego uznania. Ta funkcja, jeśli jest oferowana, pozwoli Ci wypłacić część lub całość Twojego Zakładu przed zakończeniem Wydarzenia, na którym postawiłeś Zakład. Zwrot zapewniony Użytkownikowi zgodnie z funkcją wypłaty ulegnie zmianie w trakcie Wydarzenia i zostanie określony przez Firmę według jej wyłącznego i wyłącznego uznania. Nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia funkcji wypłaty w żadnym Zdarzeniu i / lub Zakładzie i możemy całkowicie anulować tę funkcję bez konieczności powiadamiania o tym.
 16. Wynik Zakładu jest potwierdzany przez Spółkę zgodnie z oficjalnymi wynikami opublikowanymi przez odpowiednie organy zarządzające organizującymi Wydarzenia i / lub zgodnie z alternatywnymi źródłami informacji; w przypadku konfliktu między oficjalnymi wynikami a innymi źródłami informacji Firma ustali wynik Zakładu. Jeśli Firma nie jest w stanie określić wyniku Zakładu, Zakład zostanie unieważniony, a zakład zostanie Ci zwrócony.
 17. Z zastrzeżeniem punktu G.16, Firma opublikuje wynik Zakładu w Witrynie, a na Konto zostaną zasilone ewentualne wygrane w ciągu 72 godzin od opublikowania przez Firmę wyniku Zakładu. W przypadku sprzeczności między wynikami opublikowanymi w Witrynie a wynikami zarejestrowanymi w systemach Spółki (lub w systemach obsługiwanych w imieniu Spółki przez osoby trzecie), pierwszeństwo mają te ostatnie.

H. Wypłaty

 1. Możesz wypłacić swoje saldo prawdziwych pieniędzy (Twój depozyt i wszelkie wygrane wygenerowane z depozytu) w dowolnym momencie - bez ograniczeń, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do przestrzegania wszelkich ogólnych zobowiązań regulacyjnych.
 2. Przed wypłatą musisz dokonać co najmniej jednego udanego depozytu.
 3. Kiedy zażądasz wypłaty, żądane środki zostaną przelane na metodę (y) płatności, z których początkowo dokonałeś wpłaty.
 4. W przypadku, gdy Twoja metoda płatności nie jest dostępna do wypłaty z powodu ograniczeń polityki stron trzecich, wypłata zostanie dokonana za pomocą innej dostępnej metody płatności.
 5. Jeśli masz zaległe depozyty, Firma zastrzega sobie prawo do odroczenia lub wstrzymania wypłat do czasu otrzymania i potwierdzenia wszystkich depozytów.
 6. Jeśli Twój bank lub metoda płatności pobierze opłatę manipulacyjną w związku z wypłatą, uiszczenie tej opłaty jest Twoją odpowiedzialnością.
 7. W przypadku, gdy zaprzestaniemy oferowania naszych usług w określonej jurysdykcji, po odstąpieniu od umowy może zostać naliczona rozsądna opłata manipulacyjna (poza tą określoną w sekcji H.6).
 8. Twoim obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie nas o zgubionej lub skradzionej karcie kredytowej / debetowej lub zmianie danych portfela elektronicznego; wszelkie straty i szkody wynikające z braku niezwłocznego dostarczenia przez Ciebie takiego powiadomienia będą ponoszone wyłącznie przez Ciebie i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek takie straty i szkody.
 9. Wypłaty podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości 2,50 £ za wypłatę.
 10. Ograniczenia wypłat:
  • Karta Visa (niedostępna w Wielkiej Brytanii) i wypłaty kartą debetową nie są dostępne w niektórych krajach ze względu na ograniczenia lokalnego wydawcy.
  • Wypłaty z karty MasterCard i karty debetowej nie są dostępne ze względu na ograniczenia wydawcy.
  • Skrill, Webmoney i Qiwi mogą być używane tylko jako opcje wypłaty, jeśli wcześniej dokonano pomyślnej płatności.
  • Niektóre metody są dostępne tylko w niektórych krajach i dla określonych walut.
  • Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem LiveChat lub e-mail: customersupport@instantgamesupport.com
 11. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Malta Gaming Authority, maksymalna kwota wypłaty na konto wynosi (i) 3000 GBP tygodniowo oraz (ii) 6000 GBP miesięcznie. W przypadku progresywnych jackpotów, wygrane mogą zostać natychmiast wypłacone w pełnej wysokości. Możemy, według własnego uznania, zwiększyć te limity dla naszych cenionych graczy.
 12. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Gambling Commission (klienci w Wielkiej Brytanii), Twoja metoda płatności używana do wpłaty musi zostać zweryfikowana przed przetworzeniem jakiejkolwiek wypłaty. Możesz zostać poproszony o pokazanie nam jednego lub więcej z następujących dokumentów (lub dodatkowych dokumentów niewymienionych poniżej):
  • W przypadku wpłaty lub wypłaty za pomocą karty debetowej prosimy o przedstawienie tylnej i przedniej strony karty, której u nas użyłeś. Musimy zobaczyć pierwsze i ostatnie cztery cyfry Twojej karty, Twoje imię i datę ważności. Ze względów bezpieczeństwa możesz zakryć 8 środkowych cyfr i kod CVV.
  • W przypadku wpłaty lub wypłaty za pośrednictwem e-portfela, prześlij zrzut ekranu lub zdjęcie strony profilu e-portfela, na której widać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  • W przypadku wpłaty za pośrednictwem PayViaPhone prosimy o dołączenie zdjęcia rachunku telefonicznego, na którym widać numer telefonu komórkowego, z którego korzystałeś, oraz imię i nazwisko.
  • W przypadku wpłaty w inny sposób prosimy o przesłanie zdjęcia lub zrzutu ekranu przedstawiającego Twoje imię i nazwisko.
 13. W przypadku, gdy Twoja metoda płatności nie jest dostępna do wypłaty, wypłata zostanie dokonana za pomocą innej dostępnej metody płatności. Odpowiednia weryfikacja będzie wymagana odpowiednio do satysfakcji Spółki.
 14. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Malta Gaming Authority, czasami możemy wymagać weryfikacji tożsamości przed przetworzeniem wypłaty. Możesz zostać poproszony o pokazanie nam jednego lub więcej z następujących dokumentów (lub dodatkowych dokumentów niewymienionych poniżej):
  • Karta kredytowa / debetowa użyta do zasilenia Twojego konta: Wymagana jest wyraźna, czytelna kopia obu stron karty. Ze względów bezpieczeństwa środkowe osiem cyfr na awersie karty i trzycyfrowy kod na odwrocie kopii karty muszą zostać przekreślone.
  • Potwierdzenie adresu: może mieć formę ostatniego rachunku za media lub wyciągu z karty kredytowej, na którym widnieje Twoje imię i nazwisko oraz adres podany na Twoim koncie.
  • Dowód tożsamości: ważny dokument ze zdjęciem jest wymagany do przetworzenia Twojej pierwszej wypłaty. Dowód tożsamości może być kopią ważnego paszportu, prawa jazdy lub dowodu osobistego. Twoje imię i nazwisko, zdjęcie i podpis muszą znajdować się na przesłanej do nas kopii. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o podpisanie i opieczętowanie dokumentów przez wykwalifikowanego notariusza lub radcę prawnego jako dowód legalności.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowej dokumentacji w celu zidentyfikowania i wsparcia źródła środków i bogactwa, z których korzystasz do wpłaty / obstawiania / grania.
 16. Jeśli pojawią się obawy dotyczące Twojej dokumentacji w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub podobnymi kwestiami, Firma może zażądać poświadczonych notarialnie dokumentów i zawiesić Twoje konto (w tym zamrożenie wszystkich wpłaconych środków) do czasu dalszego powiadomienia.
 17. Aby dokonać wypłaty, kliknij ikonę „Kasjer”, a następnie opcję „Wypłata”. Wybierz preferowaną metodę wypłaty, wypełnij odpowiedni formularz zgodnie z wybraną metodą wypłaty, kliknij „Wypłać” i rozpocznie się proces wypłaty.
 18. Należy pamiętać, że wszystkie żądania wypłaty będą wyświetlane jako „Oczekujące” przez 3 dni robocze, w którym to czasie możesz anulować żądanie. Aby anulować zlecenie wypłaty, przejdź do zakładki „Anuluj wypłatę” i kliknij „Anuluj” obok kwoty Twojej wypłaty.
 19. Po 3 dniach roboczych status Twojego żądania wypłaty zmieni się na „Przetwarzanie” i nie będziesz już mógł go anulować. Otrzymasz powiadomienie e-mailem, gdy Twoja prośba zostanie dostarczona, a środki zostaną przekazane Tobie.
 20. Aby uzyskać pomoc przy wypłatach lub w jakiejkolwiek innej sprawie, skontaktuj się z nami. Metody, za pomocą których możesz wypłacić środki ze swojego konta, to: karty kredytowe (niedostępne w Wielkiej Brytanii) i debetowe, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney i przelew bankowy.

I. Odpowiedzialna gra i samowykluczenie

 1. Zawsze pamiętaj, że Usługi służą Twojej osobistej rozrywce; nie mają one na celu uczynienia Cię bogatym z dnia na dzień i nie ma formuł wygranych. Upewnij się, że przeznaczasz swoje pieniądze i znasz zasady gry. Zachęcamy do przejrzenia informacji dostępnych na https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ lub podobnych witrynach internetowych, aby upewnić się, że uprawiasz hazard w sposób odpowiedzialny. Ponadto sugerujemy, abyś stosował środki mające na celu odpowiedzialne uprawianie hazardu, takie jak liczniki czasu lub inne formy przypomnień i / lub czas trwania, zakłady i ograniczenia strat podczas hazardu. Oferujemy środki związane z limitami depozytów, limitami zakładów, limitami strat i limitami sesji; Każde obniżenie limitów zacznie obowiązywać natychmiast, a każde zwiększenie limitów zajmie siedem dni (lub 24 godziny, jeśli Twoje konto jest regulowane przez Komisję ds. Hazardu), zanim zacznie obowiązywać.
 2. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Malta Gaming Authority, jakiekolwiek zmniejszenie limitów zacznie obowiązywać natychmiast, a każde zwiększenie limitów zajmie siedem dni, zanim wejdzie w życie. Możesz wykluczyć się z korzystania z Usług na dowolny czas określony lub nieokreślony.
 3. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Komisję ds. Hazardu (klienci w Wielkiej Brytanii), wszelkie obniżki limitów zaczną obowiązywać natychmiast, a każde zwiększenie limitów nastąpi po 24 godzinach, zanim zaczną obowiązywać. Możesz wykluczyć się z korzystania z Usług na minimalny okres od sześciu do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia przez Ciebie o jeden lub więcej okresów co najmniej sześciu miesięcy każdy).
 4. Ponadto oferujemy opcje samowykluczenia i odstąpienia od umowy (jak opisano szczegółowo w tym rozdziale). Pragniemy również zwrócić uwagę na istnienie oprogramowania uniemożliwiającego indywidualnemu komputerowi dostęp do witryn hazardowych online, takich jak www.cyberpatrol.com lub www.gamblock.com
 5. Wszelkie prośby o wykluczenie można składać za pośrednictwem sekcji odpowiedzialnej gry w interfejsie klienta lub kontaktując się z naszą obsługą klienta za pośrednictwem (customersupport@instantgamesupport.com), zgodnie z Twoją decyzją o przekazaniu go Firmie. Przed potwierdzeniem prośby o samowykluczenie otrzymasz informacje dotyczące konsekwencji samowykluczenia. Jeśli zdecydujesz się na samowykluczenie, zachęcamy do rozważenia rozszerzenia swojego samowykluczenia na innych operatorów gier hazardowych na odległość, z których obecnie korzystasz. Wszelkie nieokreślone zakłady w momencie Twojego samowykluczenia zostaną rozliczone w normalny sposób, zgodnie z normalnymi terminami i, jeśli ma to zastosowanie, wypłaconymi Ci wygranymi. Żadnych samowykluczenia blokad konta nie można cofnąć w uzgodnionym okresie samowykluczenia.
 6. W następstwie Twojej prośby o samowykluczenie: (i) Twoje Konto zostanie zamknięte, a wszelkie środki na Twoim Koncie zostaną Ci zwrócone; (ii) Tak szybko, jak to możliwe, po przesłaniu do Spółki prośby o wykluczenie z konta, przestaniesz otrzymywać wszelkie materiały marketingowe dotyczące Usług; pod warunkiem jednak, że nie obejmie to ogólnego marketingu, który jest skierowany do określonego obszaru geograficznego i do którego nie zostałbyś świadomie uwzględniony.
 7. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Malta Gaming Authority, to niezależnie od długości okresu samowykluczenia, na koniec okresu samowykluczenia Twoje samowykluczenie zakończy się i będziesz mógł rozpocząć obstawianie w Firmie a także otrzymywać materiały marketingowe.
 8. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Komisję ds. Hazardu (klienci w Wielkiej Brytanii), to po zakończeniu okresu samowykluczenia takie samowykluczenie pozostanie w mocy, chyba że podejmiesz pozytywne działanie w celu ponownego zagrania (z zastrzeżeniem minimalny okres samowykluczenia wynoszący sześć miesięcy), a nie otrzymasz żadnych materiałów marketingowych, chyba że podjąłeś pozytywne działanie, aby ponownie zagrać i zgodziłeś się przyjąć takie materiały marketingowe. Pozytywnemu działaniu, aby ponownie zagrać, musi towarzyszyć jednodniowy okres na ochłonięcie przed ponownym zezwoleniem na grę.
 9. Składając prośbę o samowykluczenie, zgadzasz się podać pełne i dokładne dane osobowe, teraz iw przyszłości, aby Twój dostęp / korzystanie z Witryny i Usług mogło być ograniczone. Jeśli zdecydujesz się na samowykluczenie, dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby upewnić się, że przestrzegamy Twojego samowykluczenia. Jednak zgadzając się na samowykluczenie, zgadzasz się, że masz równoległy obowiązek, aby nie próbować obchodzić samowykluczenia. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze konsekwencje lub straty w jakikolwiek sposób spowodowane przez Ciebie lub poniesione przez Ciebie, jeśli rozpoczniesz lub będziesz kontynuować grę za pośrednictwem dodatkowych kont online, w których zmieniłeś jakiekolwiek dane rejestracyjne lub podałeś wprowadzające w błąd, niedokładne lub niekompletne szczegóły lub w inny sposób starają się obejść uzgodnione samowykluczenie. Każde samowykluczenie, przekroczenie czasu lub inne podobne działania będą obowiązywały we wszystkich witrynach internetowych obsługiwanych przez Firmę.
 10. Jeśli nie jesteś pewien, czy wykluczyć się z serwisu, zadaj sobie następujące pytania:
  1. Czy wcześniej zdiagnozowano u Ciebie uzależnienie?
  2. Czy obstawiasz zakłady będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji?
  3. Czy hazard koliduje z Twoim codziennym życiem?
  4. Czy próbujesz odzyskać poprzednie przegrane, stawiając więcej zakładów?
   Jeśli odpowiedziałeś „tak” na jedno lub więcej z powyższych pytań, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z zespołem obsługi klienta i poproszenie o wykluczenie, a także zwrócenie się o profesjonalną pomoc.
 11. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Komisję ds. Hazardu (klienci w Wielkiej Brytanii), możesz poprosić o przerwę w grach hazardowych, która jest okresem odstąpienia od gry trwającym od 1 do 42 dni. Prośbę o limit czasu należy złożyć za pośrednictwem Witryny w kliencie kasyna w sekcji odpowiedzialnej gry hazardowej. Po zakończeniu okresu karencji będziesz mógł rozpocząć obstawianie w Firmie, a także otrzymywać materiały marketingowe.
 12. Możesz ustawić ramy czasowe testu rzeczywistości za pośrednictwem odpowiedniego ekranu gry. Po ustawieniu na ekranie pojawi się czas, który upłynął od momentu rozpoczęcia grania w Gry w ramach tej samej sesji („Licznik czasu”). Gdy licznik czasu osiągnie ramy czasowe kontroli rzeczywistości, które ustawiłeś, nie będziesz mógł kontynuować grania w Gry podczas tej samej sesji, dopóki nie potwierdzisz, że chcesz kontynuować grę. Jeśli potwierdzisz, że chcesz kontynuować grę, licznik czasu do następnego sprawdzenia rzeczywistości zostanie zresetowany, a powyższy proces rozpocznie się od nowa. Rozpoczęcie nowej sesji spowoduje również zresetowanie licznika czasu. W dowolnym momencie możesz zmienić i / lub anulować ramy czasowe sprawdzania rzeczywistości, a taka zmiana lub anulowanie wejdzie w życie natychmiast (aw przypadku zmiany zresetuje Licznik czasu).

J. Polityka bonusowa

 1. Po dokonaniu kwalifikującego się depozytu zgodnie z promocją oferowaną przez Witrynę, natychmiast otrzymasz bonus od depozytu. Bonus od depozytu w postaci pieniędzy bonusowych, darmowych zakładów i / lub darmowych spinów pojawi się na Twoim saldzie bonusowym.
 2. Depozyty dokonane za pomocą Skrill są wyłączone ze wszystkich ofert bonusowych.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia niektórych gier z możliwości grania środkami bonusowymi - pod warunkiem, że powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o takich wykluczeniach.
 4. Ponadto możemy zaoferować Ci bezpłatny bonus w postaci pieniędzy bonusowych, darmowych zakładów i / lub darmowych spinów. Bonus gratisowy pojawi się na Twoim saldzie bonusowym.
 5. W przypadku gdy Witryna zapewnia Bonus rejestracyjny, po zarejestrowaniu się w Witrynie, wprowadzeniu prawidłowych danych osobowych i aktywacji konta, przysługuje Ci prawo do otrzymania Bonusu rejestracyjnego; dostarczane wyłącznie, jeśli jesteś nowym rejestrującym i nigdy nie miałeś konta w Witrynie. Bonus rejestracyjny może być dostarczony w postaci pieniędzy bonusowych, darmowych zakładów i / lub darmowych spinów. Bonus rejestracyjny pojawi się na Twoim saldzie bonusowym. Każdy gracz może otrzymać tylko jeden bonus rejestracyjny w każdej witrynie.
 6. Każdy Gracz może otrzymać do 5 (pięciu) bonusów rejestracyjnych i 1 (jeden) sportowy bonus powitalny w sieci Firmy. Ponadto każdy Gracz może otrzymać do 5 (pięciu) bonusów za darmowe zakłady miesięcznie na swoje Konto.
 7. Twoje zakłady są najpierw odejmowane od salda prawdziwych pieniędzy. Kiedy Twoje prawdziwe pieniądze na Twoim saldzie są zerowe, obrót zostanie wykonany z Twojego salda bonusowego. Jeśli postawiony przez Ciebie zakład jest wyższy niż kwota prawdziwych pieniędzy na Twoim saldzie, wówczas zakład będzie składał się z sumy prawdziwych pieniędzy na Twoim saldzie i pozostałej części zakładu - z Twojego salda bonusowego. Wszelkie wygrane z takiego zakładu zostaną podzielone między prawdziwe pieniądze i saldo premii zgodnie z sumą prawdziwych pieniędzy i salda premii wykorzystanych w takim zakładzie. Jeśli na późniejszym etapie Twoje prawdziwe pieniądze na Twoim saldzie będą wyższe niż zero, wszelkie zakłady, które wykonasz na tym etapie, ponownie będą pochodziły z prawdziwych pieniędzy na Twoim saldzie.
 8. Tylko zakłady postawione ze środków bonusowych będą uwzględniać obowiązujące wymagania obrotu w sekcjach J.19 i J.20 oraz J.21 („Wymóg”). Tylko zakłady postawione po pierwszej pomyślnej wpłacie będą uwzględnione w wymaganiu. Zakłady dokonane za prawdziwe pieniądze nie będą wliczane do Wymagania. Jeśli masz więcej niż jeden aktywny bonus, wygrane i wkład na pokrycie Wymagania są dzielone między te bonusy zgodnie z początkową sumą każdego bonusu. Przykładowo, jeśli masz trzy aktywne bonusy, początkowa suma pierwszego wynosiła 2 EUR, drugiego 3 EUR, a trzeciego 1 EUR, wtedy wygrane i wymóg zostaną obliczone zgodnie z do podziału 2-3-1.
 9. Tylko 5% (pięć procent) zakładów postawionych na wszystkie wersje pokera wideo i / lub pokera wideo power będzie wliczane do Wymagania; tylko 10% (dziesięć procent) zakładów postawionych na wszystkie wersje Blackjacka, Baccarata, Ruletki, pokerowych gier stołowych i / lub gier z jackpotem będzie wliczane do Wymogi.
 10. Następujące gry nie będą spełniały wymagań: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels , Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Wheel of Wealth Special Edition, Wheel of Wealth, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Big Bad wolf, Starmania, Ragnarok, Hot Blizzard. Firma jest uprawniona, według własnego uznania, do okresowego dodawania kolejnych gier do wyżej wymienionej listy gier, które nie będą spełniały Wymagania.
 11. Z zastrzeżeniem postanowień tej sekcji, tylko jeden bonus może być aktywny w tym samym czasie. Wszystkie inne bonusy (z wyjątkiem darmowych spinów i darmowych zakładów) będą uważane za „Oczekujące bonusy”, a ich obowiązujące wymagania dotyczące zakładów rozpoczynają się dopiero po całkowitym spełnieniu wymogu dotyczącego aktywnej premii lub gdy aktywny bonus wygaśnie lub zostanie anulowane z dowolnego powodu; ponadto, jeśli Twoje środki bonusowe spadną poniżej 0,50 GBP, następny Oczekujący Bonus (jeśli taki istnieje) będzie aktywny równolegle z obecnym Bonusem. Żaden oczekujący bonus (z wyjątkiem darmowych spinów i darmowych zakładów) nie może zostać obrócony i nie pojawi się na saldzie bonusu przed aktywacją, z wyjątkiem sytuacji, gdy środki bonusowe spadną poniżej 0,50 £. Kolejność aktywowania oczekujących bonusów (z wyjątkiem darmowych spinów i darmowych zakładów) będzie zależała od czasu, w jakim zostały one Ci przyznane. Możesz aktywować oczekujący bonus, anulując aktywny i oczekujący bonus przed oczekującym bonusem, który chcesz aktywować.
 12. Jeśli chcesz anulować bonus, możesz to zrobić w zakładce Konto> Zakładka Historia bonusów; w takim przypadku wygrane bonusowe zostaną również usunięte i nie zostaną zamienione na prawdziwe pieniądze.
 13. Możesz wypłacić saldo prawdziwych pieniędzy (Twój depozyt i wszelkie wygrane wygenerowane z depozytu) w dowolnym momencie. Jednak każda prośba o wypłatę środków z Twojego salda prawdziwych pieniędzy przed wypełnieniem Wymagania spowoduje całkowite usunięcie środków bonusowych z Twojego salda bonusowego i nie zostaną one zamienione na prawdziwe pieniądze; wszelkie oczekujące bonusy również zostaną usunięte.
 14. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich odpowiednich podatków nałożonych w związku z otrzymaniem środków bonusowych.
 15. The bonus promotion and contest reward schemes may be subject to promotion-specific terms and conditions, provided to You in the applicable marketing materials, which must be read in conjunction with these terms and conditions.
 16. In the event that the Company deems that You acted in bad faith in relation to a bonus and/or a reward schemes and/or tried to abuse a bonus and/or a reward, You shall become ineligible to receive the bonus funds and/or the points and the Company shall be entitled to close Your Account. Abuse includes, but is not limited to, trying to create an unfair advantage, registering multiple accounts within the Company network in order to take advantage of any promotion and/or reward scheme, and/or in connection with receiving the bonus and/or points,wagering, alone or together with others, in a manner which provides for guaranteed profits irrespective of the outcome of the wagering.
 17. Any non-insignificant breach of this chapter shall entitle the Company to cancel and revoke the bonus funds and/or points, and Your Account may be closed.
 18. The Company reserves the right to alter this chapter, cancel, modify or suspend any offer, reward scheme and/or any promotion at any time and without prior notice – in respect of any bonus and/or points that has yet to be provided to You. Any bonuses and/or points granted prior to the change shall not be affected. The terms and conditions and the bonus policy that apply to any bonus received by You are the Terms and Conditions and its Bonus Policy that are in force at the time in which You sign up to the Promotion to which that bonus relates. Nothing in this section limits any other right and/or remedy granted to Us.
 19. Darmowy bonus pieniężny
  • Wszystkie darmowe bonusy pieniężne i wygrane z nich wygenerowane są częścią środków bonusowych.
  • The bonus funds from a free money bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the sum of the initial sum of the bonus (the "Requirement" " for the free money bonus). The Requirement must be met in full within 30 (thirty) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 30 (thirty) days' period.
  • Konwersja środków bonusowych z darmowych bonusów pieniężnych na prawdziwe pieniądze jest ograniczona do kwoty równej 3 (trzy) razy początkowej sumie bonusu. Jakakolwiek kwota środków bonusowych przekraczająca limit konwersji nie zostanie zamieniona na prawdziwe pieniądze i zostanie usunięta z Twojego salda bonusowego.
 20. Darmowe spiny
  • Wygrane wygenerowane z darmowych spinów są traktowane jako początkowa suma odpowiedniego bonusu.
  • The bonus funds from a free spin bonus will be converted to real money only after wagering 50 (fifty) times the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free spins) (the "Requirement" for the free spins). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free spins; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period.
  • Konwersja środków bonusowych z darmowego bonusu spinowego na prawdziwe pieniądze jest ograniczona do 20 £. Jakakolwiek kwota środków bonusowych przekraczająca limit konwersji nie zostanie zamieniona na prawdziwe pieniądze i zostanie usunięta z Twojego salda bonusowego.
 21. Darmowe zakłady
  • Wygrane wygenerowane z darmowych zakładów (pomniejszone o sumę postawionych darmowych zakładów) zostaną dodane do Twoich środków bonusowych.
  • The bonus funds from a free bet bonus will be converted to real money only after wagering 10 (ten) time the initial sum of that bonus (i.e., the winnings generated from the original free bet) (the "Requirement" for the free bets). The Requirement must be met in full within 7 (seven) days of the Bonus being credited to Your Account, otherwise the bonus funds will be removed from Your bonus balance in full and will not be converted into real money and You will not be entitled to the free bets; for this purpose, the period in which the bonus is a Pending Bonus counts as part of that 7 (seven) days' period. The Event on which the free bet and/or bonus funds are wagered must end and have a result prior to the expiration of the bonus for the purpose of the 7 (seven) days' requirement.
  • Konwersja środków bonusowych z bonusu za darmowy zakład na prawdziwe pieniądze jest ograniczona do 20 £. Jakakolwiek kwota środków bonusowych przekraczająca limit konwersji nie zostanie zamieniona na prawdziwe pieniądze i zostanie usunięta z Twojego salda bonusowego.
 22. Rewards
  • In order to receive points and/or purchase an item with the points via the store, a Player must make at least one (1) deposit. points and items are subject to limitations as set in the applicable terms and conditions. Any use and/or redemption contrary to those terms and conditions is null and void.
  • Items purchased via the store will expire after 30 days from the date of the purchase.
  • All items purchased via the store must be wagered a minimum of 50 (fifty) times in 30 days; failure to do so shall result in the expiry of the points and/or in revocation of all winnings generated from such bonuses.
  • Winnings generated from free spin bonus purchased via the store are limited to £20
  • Winnings generated from items purchased via the store are limited to the lower of (i) 3 (three) times the items amount (and in the case of free spins – the bonus amount equals the winnings received from the free spin), or (ii) the total amount of deposits made by the Player until the date in which the bonus was received as a prize or redeemed at the store.
  • All items purchased via the store are subject to all other items terms and conditions.

K. Uprawnienia i uprawnienia Spółki

 1. Firma podejmie uzasadnione handlowo starania, aby zapobiec wszelkim nieprawidłowym działaniom Witryny i wszelkim błędom związanym z Wydarzeniami i / lub Zakładami, w tym między innymi błędom w kursach, nazwach uczestników Wydarzeń, handicapach i / lub lub jakikolwiek inny element Zakładu. Jednakże w każdym przypadku awarii technicznej (lub jakiegokolwiek innego błędu) w systemach Witryny z jakiegokolwiek powodu, Firma będzie uprawniona do anulowania Twojego udziału w którejkolwiek z Gier, w przypadku której wystąpiło nieprawidłowe działanie. W takim przypadku Nasza odpowiedzialność i odpowiedzialność będzie ograniczona tylko do opłaty za uczestnictwo i / lub sumy Zakładu, która została zapłacona przez Ciebie za udział w takiej Grze, a Twoje Konto zostanie zasilone taką opłatą za uczestnictwo i / lub odpowiednio Zakładem.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Usług, jeśli z jakiegokolwiek powodu Usługi nie mogą być świadczone zgodnie z planem, w tym między innymi infekcją wirusami komputerowymi, błędami, fałszowaniem lub nieautoryzowaną interwencją, oszustwami technicznymi awarie lub inne przyczyny niezależne od Spółki. Jeśli jakiekolwiek błędy skutkują przyznaniem Ci wygranych lub wzrostem wygranych należnych lub wypłaconych Tobie, nie będziesz uprawniony do tych wygranych. Natychmiast poinformujesz Firmę o błędzie i zwrócisz Spółce wszelkie wygrane zapisane na Twoim Koncie przez pomyłkę (zgodnie z zaleceniami Firmy) lub Firma może, według własnego uznania, potrącić kwotę równą tym wygranym z Twojego Konta lub potrącić taką kwotę z wszelkimi pieniędzmi należnymi Państwu od Firmy.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia usług świadczonych Użytkownikowi według własnego uznania, pod warunkiem, że przekaże Państwu wyraźne pisemne powiadomienie o swojej decyzji; pod warunkiem, że nie wpłynie to na żadne prawa już Ci przyznane.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odrzucenia lub anulowania dowolnego zakładu, stawki lub innego zakładu dokonanego przez Ciebie lub za pośrednictwem Twojego Konta, a także anulowania dowolnej Gry (niezależnie od tego, czy takie anulowanie było spowodowane działaniami z Twojej strony, czy osób trzecich ), w przypadku gdy Spółka uważa, że przeciwko Firmie lub osobie trzeciej doszło do oszustwa lub innego działania w złej wierze; w tym, ale nie wyłącznie, jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenia, że integralność Wydarzenia została zakwestionowana, czy to przez Ciebie, czy przez jakąkolwiek osobę powiązaną z Tobą i / lub przez jakąkolwiek stronę trzecią (takie podejrzenie może powstać na podstawie rozmiaru , wielkość, liczbę i / lub wzór Zakładów postawionych przez Ciebie i / lub inne osoby w Firmie i / lub ze stronami trzecimi, a także wszelkie dochodzenie wszczęte przez odpowiednie władze i / lub organizatora Wydarzenia lub organ sportowy); w takich okolicznościach będziesz uprawniony do otrzymania jedynie kwoty opłaty za uczestnictwo i / lub zakładu, który został przez Ciebie zapłacony za udział w takiej Grze, Twoje Konto zostanie odpowiednio zasilone i nie będziesz uprawniony do żadnych wygranych z odpowiedniej Gry, oraz jeśli jakiekolwiek takie wygrane zostały Ci wypłacone, Firma zmniejszy Twoje saldo o kwotę takich wygranych (a jeśli saldo Konta jest niewystarczające, zwróci Spółce pozostałą kwotę). Jeśli zostaniesz odłączony od Internetu podczas grania w Gry (a nie przez celowe rozłączenie z Twojej strony w wyniku jakichkolwiek innych działań w złej wierze), wyniki gier i saldo Twojego konta pozostaną takie, jakie były przed odłączeniem. Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że w przypadku przerw i / lub problemów technicznych z jakąkolwiek Grą, po dokonaniu przez Ciebie zakładu, będziesz mógł wznowić grę i przywrócić grę tak, jak była przed przerwą i / lub wystąpiły trudności techniczne. Jeśli takie przywrócenie nie jest możliwe, Firma zapewni zakończenie Gry, zwróci zakład na Twoje Konto, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Malta Gaming Authority lub Gambling Commission, a także powstrzyma się od ponownego rozpoczęcia gry, jeśli wskazuje się, że awaria, która wystąpiła, może wystąpić ponownie.
 5. Firma jest uprawniona, według własnego uznania, do okresowego wprowadzania poprawek, modyfikacji lub zaprzestania świadczenia jakichkolwiek Usług i / lub bonusów i / lub promocji i / lub wprowadzenia nowych Gier, Usług, bonusów i / lub lub promocje - pod warunkiem, że takie działanie nie jest podejmowane z mocą wsteczną. Nie ma to wpływu na żadne bonusy przyznane przed zmianą. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku jakichkolwiek wprowadzonych zmian i nie będziesz mieć żadnych roszczeń wobec nas w tym zakresie.

L. Zastrzeżenia dotyczące naszej odpowiedzialności

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, skasowania, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych, kradzież lub zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do danych lub informacji lub ich zmianę, a także wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty, które z nich wynikają. wystąpienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne jakiejkolwiek sieci lub linii, Wi-Fi, Bluetooth, komputerów, systemów, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania lub poczty e-mail z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie lub w jakimkolwiek innym witryna internetowa, witryna mobilna lub aplikacja mobilna. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie w przypadku błędów systemowych lub komunikacyjnych, błędów lub wirusów związanych z Usługami i / lub Twoim Kontem lub które spowodują uszkodzenie Twojego sprzętu i / lub oprogramowania i / lub danych.
 2. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody lub szkody z tytułu utraty zysków, przychodów, danych lub użytkowania poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią, czy to w postępowaniu o umowę lub czyn niedozwolony, wynikające z dostęp do lub korzystanie z Witryny, Usług i / lub w inny sposób.
 3. Nie składamy żadnych oświadczeń co do przydatności, niezawodności, dostępności, terminowości i dokładności informacji, oprogramowania, produktów i usług zawartych i / lub oferowanych w Witrynie w jakimkolwiek celu. Wszystkie informacje, oprogramowanie, produkty i usługi są dostarczane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Niniejszym zrzekamy się wszelkich gwarancji w odniesieniu do informacji, oprogramowania, produktów i usług zawartych lub oferowanych w Witrynie, wyraźnych lub dorozumianych.
 4. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które powstały w wyniku polegania na informacjach lub jakiejkolwiek innej publikacji lub treści pojawiającej się w Witrynie w wyniku polegania na jakimkolwiek rodzaju, a użytkownik jest proszony o weryfikację informacji opublikowanych w Witrynie.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dostawcy usług internetowych lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, która zapewnia dostęp do Witryny lub Usług.
 6. Akceptujesz i zgadzasz się, że generator liczb losowych określi losowo generowane zdarzenia wymagane w związku z Usługami oraz w przypadku, gdy otrzymany przez Ciebie wynik jest sprzeczny z wynikiem wyświetlanym na serwerze Firmy (lub serwerach obsługiwanych w imieniu Firmy przez osoby trzecie), wynik wyświetlany na serwerze Spółki (lub na serwerach obsługiwanych w imieniu Spółki przez osoby trzecie) ma pierwszeństwo w każdych okolicznościach. Rozumiesz i zgadzasz się, że dokumentacja Firmy (lub dokumentacja przechowywana w jej imieniu) będzie ostatecznym upoważnieniem do określania warunków korzystania z Usług.
 7. Będziesz korzystać z Witryny i Usług na własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które poniesiesz w wyniku modyfikacji, ulepszenia, zakończenia, zawieszenia lub zaprzestania korzystania z Witryny lub którejkolwiek z Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania lub polegania na treści jakiejkolwiek witryny internetowej, witryny mobilnej i / lub aplikacji mobilnej, do których łącza pojawiają się w Witrynie.
 8. Witryna, usługi, zawartość witryny i oprogramowanie używane w związku z nimi są dostarczane „tak jak jest”, a my nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych (na mocy prawa, statutu lub innych), w tym między innymi dorozumianych gwarancje i warunki przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności, nienaruszania praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów i regulacji w odniesieniu do Witryny, Usług, treści Witryny i oprogramowania używanego w związku z nimi lub że Witryna, Usługi, zawartość Witryny i oprogramowanie używane w związku z nimi będą działały nieprzerwanie, terminowo, bezpieczne lub wolne od błędów, lub że wady zostaną poprawione lub będą wolne od wirusów lub błędów lub wyników lub dokładność wszelkich informacji za pośrednictwem witryny lub usług.

M. Własność intelektualna

 1. Wszystkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej (tj. Patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, know-how lub wszelkie inne prawa własności intelektualnej) dotyczące Witryny i całej jej zawartości (w tym, ale nie ograniczone do programów, plików, wideo, audio, obrazów, grafiki, obrazów, tekstu i oprogramowania) i / lub Usług (łącznie „Prawa”) są i pozostaną wyłączną własnością Firmy i / lub jego licencjodawców. Użytkownik nie może korzystać z jakichkolwiek Praw bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach i warunkach, a korzystając z Usług lub w inny sposób, nie może nabywać żadnych praw do któregokolwiek z Praw. Bez odstępstwa od powyższego, surowo zabrania się: (i) kopiowania. redystrybucja, publikowanie, inżynieria wsteczna, dekompilacja, dezasemblacja, modyfikacja, tłumaczenie lub jakiekolwiek próby uzyskania dostępu do kodu źródłowego Usług i / lub Witryny, (ii) tworzenie dzieł pochodnych kodu źródłowego; (iii) sprzedaż, przypisywanie, udzielanie licencji, sublicencjonowanie, przekazywanie, dystrybucja Usług oraz (iv) udostępnianie Usług i / lub Witryny osobom trzecim.

N. Obsługa klienta

 1. Możesz skontaktować się ze Spółką w dowolnym momencie w związku z czymkolwiek związanym z Witryną i / lub Usługami za pośrednictwem naszej obsługi klienta, która jest dostępna pod adresem customersupport@instantgamesupport.com
 2. Wszelka komunikacja z działem obsługi klienta Spółki będzie prowadzona z najwyższą starannością i bez zwłoki przez przedstawicieli obsługi klienta Spółki, aw razie potrzeby będzie przekazywana odpowiednim osobom.
 3. Firma nie będzie tolerować żadnych obraźliwych zachowań, które Ty przejawiasz wobec pracowników Spółki. W przypadku, gdy Firma, według własnego i absolutnego uznania, uzna, że Twoje zachowanie, przez telefon, czat na żywo, e-mail lub w inny sposób, było obraźliwe lub obraźliwe w stosunku do któregokolwiek z pracowników Spółki, Firma może, według własnego uznania, zawiesić swoje konto (w tym zamrożenie wszystkich środków zdeponowanych na koncie) i unieważnić wszystkie bonusy, wygrane i wygrane bonusowe na koncie.

O. Skargi i spory

 1. Jeśli masz powód do złożenia skargi, skontaktuj się z nami pod adresem skargi@instantgamesupport.com. Rozpatrzymy Twoją skargę, a wszelkie spory będą rozpatrywane tak szybko i rozsądnie, jak to możliwe.
 2. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Gambling Commission (klienci w Wielkiej Brytanii), możesz wnosić skargi przez 6 miesięcy od daty incydentu, którego dotyczy skarga.
 3. Jeśli Twoje konto jest regulowane przez Gambling Commission (klienci w Wielkiej Brytanii), potwierdzimy otrzymanie Twojej skargi w ciągu 24 godzin i upewnimy się, że cały proces reklamacji nie potrwa dłużej niż osiem tygodni od złożenia pierwszej skargi zgodnie z wymaganiami Przepis kodu SR 6.1.1.2, w którym to momencie Firma skontaktuje się z Tobą, szczegółowo określając ostateczną decyzję dotyczącą skargi, stwierdzając, że jest to koniec procesu reklamacyjnego wraz ze sposobem eskalacji Twojej skargi do Niezależnego podmiotu ADR, jeśli chcesz to zrobić więc.
 4. If Your Account is regulated by the Gambling Commission (customers in the UK) and If We are unable to settle a complaint or dispute by any of Our internal procedures, You are entitled to refer the dispute to an alternative dispute resolution (ADR) entity. The applicable ADR entity is the Independent Betting Adjudication Service (IBAS) free of charge. You may contact IBAS as follows:
  Albo za pomocą internetowego formularza rozstrzygającego dostępnego pod adresem http://www.ibas-uk.com na Stronie Głównej - o formularz można poprosić również telefonicznie (numer telefonu 0207 347 5883).
  Klienci mogą również napisać na adres:
  Niezależna usługa rozstrzygania zakładów
  PO Box 62639
  Londyn
  EC3P 3AS
 5. If Your Account is regulated by the Malta Gaming Authority (MGA) and If You disagree with the final decision of the Company in respect of Your claim and/or dispute and would like to dispute it, then (a) inasmuch as it relates to any acts of the Company under its Maltese online gambling licence, you may bring Your claim and/or dispute following the receipt of the Company's final decision to the Malta Gaming Authority at https://www.mga.org.mt/support/online-gaming-support or to complaints.mga@mga.org.mt.

P. Różne

 1. Niniejsze Warunki i relacje między Tobą a nami podlegają prawu Malty i zgodnie z nim będą interpretowane i interpretowane, a Ty nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów maltańskich w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących ważność, naruszenie, interpretacja, wykonanie lub w inny sposób wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami i relacjami między Tobą a nami. Pod warunkiem jednak, że żadne postanowienie niniejszych Warunków nie wyklucza zastosowania prawa Anglii w odniesieniu do wszystkiego, co ma zastosowanie do licencji Komisji ds. Hazardu Spółki.
 2. Firma może w dowolnym momencie potrącić dodatnie salda na Twoim Koncie z kwotą należną Firmie od Ciebie.
 3. Firma może przenieść lub scedować wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę trzecią; bez odstępstwa od powyższego, Witryna i / lub jakiekolwiek Usługi mogą być obsługiwane przez osoby trzecie. Nie możesz przenosić, cedować ani zastawiać w jakikolwiek sposób swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.
 4. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach i Warunkach, żadne z niniejszych Warunków nie może: (i) być interpretowane jako tworzenie jakiejkolwiek agencji, porozumienia, zaufania relacji powierniczych lub jakiejkolwiek podobnej relacji między Tobą a nami; (ii) tworzyć lub przyznać jakiekolwiek prawa lub korzyści osobom trzecim i / lub (iii) przyznać Ci jakiekolwiek zabezpieczenia na jakimkolwiek majątku Firmy, w tym (między innymi) jakąkolwiek sumę przechowywaną na Twoim Koncie.
 5. Możemy przekazywać Ci powiadomienia dotyczące lub w związku z niniejszymi Warunkami w wiadomości e-mail i / lub za pośrednictwem Witryny, a takie powiadomienie zostanie uznane za otrzymane przez Ciebie w ciągu 24 godzin od wysłania do Ciebie w wyżej wymieniony sposób.
 6. Żadne zaniedbanie lub opóźnienie z naszej strony w wykonaniu jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków zaradczych na ich podstawie nie będzie działało jako zrzeczenie się tego prawa, ani żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie takiego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego nie będzie wykluczać jakiegokolwiek innego lub dalszego ich wykonywania lub inne prawo, moc lub środek zaradczy.
 7. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone z niniejszych Warunków, a pozostała część niniejszych Warunków będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie było tak wyłączone i będą wykonalne zgodnie z jego warunkami; pod warunkiem jednak, że w takim przypadku niniejsze Warunki będą interpretowane w taki sposób, aby nadać skutek, w najszerszym zakresie zgodnym i dozwolonym przez obowiązujące prawo, w znaczeniu i intencji wyłączonego postanowienia określonego przez właściwy sąd .

P. Rozbieżności językowe

 1. Regulamin został sporządzony w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między znaczeniami dowolnej przetłumaczonej wersji niniejszych Warunków a angielską wersją językową, znaczenie rozstrzygające będzie angielska wersja językowa.

Version 1.2.10 - 16.03.2021

Ważne do odwołania