• കളി
  • Title : റെയിൻബോ സമ്പത്തു സ്ലോട്ട്
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : ഗൊന്ജൊ ന്റെ ക്വസ്റ്റ്
  • Software : നെതെംത്
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : സ്റ്റാർബേഴ്സ്റ്റ്
  • Software : നെതെംത്
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : അധികാരക്കളി
  • Software : മിച്രൊഗമിന്ഗ്
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 95%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : ഥുംദെര്സ്ത്രുച്ക് രണ്ടാമൻ
  • Software : മിച്രൊഗമിന്ഗ്
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 97%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : പ്രീമിയർ Roulette
  • Software : മിച്രൊഗമിന്ഗ്
  • RTP% : 97.8%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : പാതാളം പോലെ ഹോട്ട്
  • Software : മിച്രൊഗമിന്ഗ്
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.6%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : സ്ച്രുഫ്ഫ്യ് ഡക്ക്
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : ഗ്രേറ്റ് സ്പിനത
  • Software : നെതെംത്
  • Reels : 5
  • Paylines : 40
  • RTP% : 96.8%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : ഗൊറില്ല ഗോ വൈൽഡ്
  • Software : നെക്സത്ഗെന്
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 96%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : മോനെ ഗോൾഡ്
  • Software : Lightning Box
  • Reels : 5
  • Paylines : 1296
  • RTP% : 95.4%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
  Join Here