• പ്ലേ ചെയ്യുക
  • Title : ഫോക്സിൻ വിജയിച്ചു
  • Software : നെക്സ്റ്റ്ജെൻ
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 95.5%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുക
 • പ്ലേ ചെയ്യുക
  • Title : ഗോൺസോ ക്വസ്റ്റ്
  • Software : നെറ്റ്എന്റ്
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുക
 • പ്ലേ ചെയ്യുക
  • Title : സ്റ്റാർബർസ്റ്റ്
  • Software : നെറ്റ്എന്റ്
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുക
 • പ്ലേ ചെയ്യുക
  • Title : അധികാരക്കളി
  • Software : മൈക്രോഗെയിമിംഗ്
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 95%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുക
 • പ്ലേ ചെയ്യുക
  • Title : തണ്ടർസ്ട്രക്ക് II
  • Software : മൈക്രോഗെയിമിംഗ്
  • Reels : 5
  • Paylines : 243
  • RTP% : 97%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുക
 • പ്ലേ ചെയ്യുക
  • Title : ബാർ ബാർ കറുത്ത ആടുകൾ
  • Software : മൈക്രോഗെയിമിംഗ്
  • Reels : 5
  • Paylines : 15
  • RTP% : 95.03%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുക
 • പ്ലേ ചെയ്യുക
  • Title : പ്രീമിയർ റ ou ലറ്റ്
  • Software : മൈക്രോഗെയിമിംഗ്
  • RTP% : 97.8%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുക

  Express Casino – Mobile Games

  Try Get Closer to the സ്ലോട്ടുകൾ That You Love

  With the development in technology and the passage of time, there is an urge to deal with all the chores in the comfort of our mobile screens. Hence, Express Casino brings to you your favourite slots into your mobile phones. Now you get to play the slots that you love anytime and anywhere, like everything else even our mobile casino has been developed for your convenience. Make sure you check the technical details to see if your device supports our online mobile slots. To play the games at our online casino you need to have an “Android, iOS, iPhone, and Blackberry or Windows phone”.

  In an online casino, you have to download the software first before you start playing the games or you can use the flash option to start playing the games. The mobile phones act like the desktop and you have all the options to choose from to enjoy the fantastic gameplay. Slots like Aloha, Jimi Hendrix and more are available at our mobile slots casino so go ahead and get your hands on each of them.

  The Financial Transactions Procedure at Express Mobile Casino

  Before you start playing your favourite mobile slots for real money, make sure you read through the payment methods that are acceptable. We accept the different deposit methods like credit card, Neteller, bank wire and other cell phone payment options. Read through the terms and conditions carefully before you play for real money at Express Casino.

  You also have the option to play mobile slots for free by registering yourself in them. You will also be showered with a huge welcome bonus at our casino. Make use of the free play option to get the details about the different slot games before you start playing for real money.

  Play the Best മൊബൈൽ Slot ഗെയിമുകൾ

  The different game providers are always in a competition to release a new game, make sure you are the one to play them first. Be it spinning the reels, a classic table game or arcade games, get hold of them in the mobile section, try them out for yourself and choose the one that suits you the best. The mobile version of the slot games are like those on the desktop, the only difference is that now you can play the games at your convenience.

  എക്സ്പ്രസ് മൊബൈൽ കാസിനോ brings to you the best of all the online slots so you get the feel of a real live casino each time you log into our mobile casino. At a mobile casino, you also have the different bonus features like referral bonus, deposit bonus, and more for you to earn heaps of bonuses with. What are you waiting for? Gear up and play the best mobile slot games with Express Casino

  Join Here