• കളി
  • Title : ഫോക്സ് നേടിയത്
  • Software : നെക്സത്ഗെന്
  • Reels : 5
  • Paylines : 25
  • RTP% : 95.5%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : റെയിൻബോ സമ്പത്തു സ്ലോട്ട്
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : ഗൊന്ജൊ ന്റെ ക്വസ്റ്റ്
  • Software : നെതെംത്
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : സ്റ്റാർബേഴ്സ്റ്റ്
  • Software : നെതെംത്
  • Reels : 5
  • Paylines : 10
  • RTP% : 96.10%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : ബാർ ബാർ ബ്ലാക്ക് ചെമ്മരിയാട്
  • Software : മിച്രൊഗമിന്ഗ്
  • Reels : 5
  • Paylines : 15
  • RTP% : 95.03%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : Koi Princess
  • Software : നെതെംത്
  • Reels : 5
  • Paylines : 20
  • RTP% : 96.20%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : വൈൽഡ് ഓഫ് ജംഗിൾ ആത്മാവു കാൾ
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : സ്ച്രുഫ്ഫ്യ് ഡക്ക്
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
 • കളി
  • Title : ഗ്രേറ്റ് സ്പിനത
  • Software : നെതെംത്
  • Reels : 5
  • Paylines : 40
  • RTP% : 96.8%
  ഇപ്പോൾ പ്ലേ
  Join Here